klasifikacijska oznaka klasa i urudžbeni broj primjer